Studie van de erosieproblematiek in de omgeving van het stuwsluiscomplex Asper

Na de was van november 2010 werd door Afdeling Bovenschelde vastgesteld dat de open steenasfaltbekleding als bodembescherming afwaarts van de nieuwe stuwen gedeeltelijk geërodeerd was. Daarnaast werden in de stuwsluiscomplex Asper.jpgopwaartse stuwgeul en ter plaatse van de samenvloeiing van de afwaartse stuwgeul en de vaargeul naar de sluis erosiekuilen waargenomen. Naar aanleiding van deze problemen werd door de afdeling Bovenschelde gestart met een monitoring van het stuwsluiscomplex te Asper. Hierbij is enerzijds de stuw regelmatig ingemeten en anderzijds hebben op regelmatige basis peilingen plaatsgevonden van de opwaartse en afwaartse stuw- en sluisgeulen.

Naar aanleiding van de erosieproblematiek in de omgeving van het stuwsluis complex werd aan de hand van de beschikbare gegevens de situatie geanalyseerd en werd, zowel op korte als op lange termijn, een oplossingstraject voorgesteld.  Hierbij werd gebruik gemaakt van de beschikbare peilingen van de vaargeul en de opwaartse en afwaartse stuwgeulen, de metingen van waterstanden en debieten, het grondonderzoek dat in het verleden uitgevoerd is, het onderhoudsbaggerwerk uitgevoerd in de vaargeul, de gegevens met betrekking tot de door Afdeling Bovenschelde uitgevoerde bewarende maatregelen en historisch kaartmateriaal met betrekking tot de ligging van de Bovenschelde in het verleden. Daarnaast werd ook het stromingspatroon opwaarts en afwaarts van het stuwsluiscomplex en in de opwaartse en afwaartse stuwgeulen gesimuleerd aan de hand van een numerieke modellering in Delft3D.

Daarnaast werd door de afdeling Bovenschelde van W&Z nv op vijf locaties in de visnevengeul erosie aan de oevers vastgesteld, waarbij op twee van deze locaties de stabiliteit van de dijk van de visnevengeul zelfs in gevaar was. Door het WL werd een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken voor de sterke erosie op deze locaties in de visnevengeul. Hiervoor werden meetgegevens met betrekking tot waterstand opwaarts en afwaarts van de nieuwe stuwen en de stand van de hefschuif aan het opwaarts uiteinde van de visnevengeul geanalyseerd en werd het beschikbaar grondonderzoek geanalyseerd. Daarnaast werd de door Afdeling Bovenschelde opgemeten huidige bodemligging van de visnevengeul vergeleken met het bodemprofiel op de ontwerpplannen en werd tijdens een terreinmeting het debiet door de visnevengeul opgemeten.stromingspatroon stuwsluiscomplex Asper.jpg