Ontwerp dijkbekleding voor gecontroleerde overstromingsgebieden

In het verleden werden voor de gecontroleerde overstromingsgebieden te Vlassenbroek, Tien Vierendelen te Heindonk en de Schelland- en Oudbroekpolder te Bornem de dijkbekleding van de eventuele overloopdijk, de rivierdijk en de ringdijk ontworpen.

Voor overloopdijken werd hierbij de verhanglijn op het talud aan GOG-zijde berekend. Ten gevolge van de energiedissipatie bij overloop kan een watersprong ontstaan. Om te verhinderen dat deze watersprong zorgt voor ontgronding in de polder, wordt een energiedissipatiegracht voorzien. Deze energiedissipatiegracht wordt gedimensioneerd aan de hand van literatuurformules.

De dimensionering van de dijkbekleding omvat een dimensionering om te weerstaan aan golfklap en golfoploop van windgolven (aan rivierzijde of aan GOG-zijde van een dijk) en scheepsgolven (aan rivierzijde van een dijk) en aan stroming ten gevolge van golfoverslag (aan landzijde van een dijk). Daarnaast zijn ook de golfoverslagdebieten bepaald.